باتوجه به اظهارنظر مراجع تقلید درباره قمار بودن مسابقه "برنده باش" به نظر شما اسپانسر این برنامه تلویزیونی و بقیه برنامه‌های مشابه صداوسیما باید چه اقدامی انجام دهند؟

public poll

باید پول شرکت کنندگان را برگردانند – 15K

👍👍👍👍👍👍👍 75%

چون مردم اطلاع داشتند، لازم نیست پولی برگردانده شود – 5K

👍👍 25%

👥 19724 people voted so far.