♦️پسر‌ محمدباقرنوبخت برای حضور در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌است

🔹برادر نوبخت نیز در این دوره نیز در لیست تهران جانمایی شد

🔹مردمی که قصد دارند رای دهند عملکرد این فرد که نقشه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و برادرش را که رییس‌کمیسیون بهداشت مجلس بود، بررسی و بعد پسر این فرد را نیز قضاوت کنند.

@Akhbarefori