مطهری در پاسخ به سخنگوی شورای نگهبان:
🔹آقای کدخدایی فقدان نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی توسط شورای

مطهری در پاسخ به سخنگوی شورای نگهبان:

🔹آقای کدخدایی فقدان نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی توسط شورای نگهبان را آسیب مجلس دانسته‌اند.

🔹باید به ایشان گفت فقدان نظارت بر اعضای شورای نگهبان در طول دوره عضویت آنها چه حکمی دارد؟

@AkhbareFori