♦️مجلس مال شماباشد، نوش جانتان

🔹روحانی: شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گویید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ماست؛ اگر مال شماست چرا غصه می خورید؟

🔹شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ماست! اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود، مجلس هم مال شما باشد، نوش جانتان.

@AkhbareFori