توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره خروج سعید ملک پور زندانی حبس ابد از کشور اسماعیلی: 🔹فرد مورد نظر در دادگاه اولیه محکوم به اعدام بود و در تجدید نظر برای او محکومیت حبس ابد در نظر گرفت. 🔹او ۱۱ سال از دوران محکومیت را سپری کرد و در تاریخ ۲۲ تیر طبق ضوابط و…