♦️جزئیاتی از نشست امروز شورای امنیت نماینده چین در سازمان ملل: 🔹باید توازن میان حقوق و تعهدات ایران ذیل برجام حفظ شود. 🔹تهران بارها خاطرنشان کرده که برنامه موشکی این کشور ماهیت متعارف و دفاعی دارد. نماینده روسیه در سازمان ملل: 🔸متخصصان رمزنگاری هم نمی‌تواند…