اون موقع که ما بچه بودیم، بعد از ظهرهای جمعه، برنامه کودک بعد از اخبار ساعت دو شروع میشد، سرگرمی ظهرای جمعه ما این برنامه رادیویی بود

🔹سرگرمی که در عین شیرین بودن یه غمی تو دلش داشت، انگار آماده میشدیم برای غروب جمعه...یادش بخیر! اون زمان‌هایی که تنها ناراحتی‌مون غروب جمعه و مشق‌های صبح شنبه بود!

@AkhbareFori