♦️چندین تخلف رای‌گیری منجر به بازداشت در برخی شهرها و حواشی مشهد

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی:

🔹در بحث احراز هویت اینترنت با کمبود سرعت مواجه بوده‌ و در ابتدای صبح رفع شد.

🔹تخلفات در فضای مجازی و حقیقی به صورت تذکر مرتفع شده است.

🔹چندین مورد از تخلفات منجر به بازداشت شده که در ارتباط با کاروان‌های اتوبوسی یا مینی‌بوسی برای رای در برخی شهرها یا در حواشی شهر مشهد بوده تا حضور افراد برای صندوق‌ها را ترغیب و تشویق کنند یا اسم کاندیدایی را در اختیار افرادی قرار دهند که به دیگران توزیع کنند، در مشهد بازداشت نداشتیم./ایسنا

اخبار لحظه‌ای مشهد

https://t.me/joinchat/BXo07zvHqrB9u1m0sUFabw