♦️کمک معیشت معترضانِ تأیید شده، یکجا واریز شده است

🔹سرپرستان خانوارهای معترض که اعتراض آنها مورد پذیرش واقع شده بود لازم است با دقت تراکنش‌های بانکی خود را بررسی کنند چرا که کمک معیشتی سه مرحله این خانوارها، یکجا واریز شده است./مهر

@AkhbareFori