🔺جزئیات سانحه در پایگاه هوایی دزفول

🔺هواپیما با مهارت خلبان آن با کمترین آسیب متوقف شد

🔺این سانحه منجر به شهادت یکی از خلبانان شد

جزییات در