♦️فردی در وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد 🔹ساعتی پیش فردی با ورود به درب اصلی ساختمان وزارت ارتباطات در خیابان شریعتی تهران،با ریختن بنزین روی خود،اقدام به خودکشی کرد 🔹این فرد پیمانکار یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بوده که به نشانه اعتراض،…