این نقشه ایرانی، مادر همه نقشه‌های جهان نمای اروپایی، عثمانی و چینی است که توسط حمدالله مستوفى در قرن ٨ ترسیم

این نقشه ایرانی، مادر همه نقشه‌های جهان نمای اروپایی، عثمانی و چینی است که توسط حمدالله مستوفى در قرن ٨ ترسیم شده است

در این نقشه قاره آمریکا دیده می‌شود اما حدود ۱۰۰ سال قبل از کشف آن توسط کریستف کلمب!!

@AkhbareFori