اسپر: یکی از مؤثرترین فرماندهان ایران را حذف کردیم

وزیر دفاع آمریکا:

🔹منفعت بلندمدت راهبردی [ترور سردار سلیمانی] این است که ما او را که یک فرمانده میدانی، یکی از مؤثرترین فرماندهان بود را از میدان نبرد، از زمین بازی، حذف کردیم

🔹این [حمله] برای من تصمیم ساده‌ای بود، همینطور برای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح

🔹فکر می‌کنم حذف کردن او از میدان نبرد، پاسخ خوبی به رفتار بد ایران و عملکرد وی در طول سال‌های متمادی بود

🔹ایران و نایبانش از آفریقا گرفته تا افغانستان، در واقع در سرتاسر جهان، حضور دارند.

@AkhbareFori