دستکش‌ها و ماسک‌های خود را در کوچه و خیابان رها نکنید

🔹در روزهایی که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده

دستکش‌ها و ماسک‌های خود را در کوچه و خیابان رها نکنید

🔹در روزهایی که شیوع ویروس کرونا جهان را درگیر خود کرده، رعایت نظافت شخصی و جمعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

@AkhbareFori