♦️بازداشت یک مدیر ارشد وزارت جهاد کشاورزی

🔹یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با خرید خارجی چهارشنبه‌ گذشته بازداشت شده است.

🔹همزمان حداقل فرزند یکی دیگر از مدیران ارشد این وزارتخانه و یکی از نزدیکان او که شرکتی خصوصی دارند نیز بازداشت شده‌اند. /انصاف نیوز

@AkhbareFori