♦️رها کردن موش در دفتر شهردار فردیس البرز توسط شهروند معترض! 🔹یک شهروند فردیسی روز گذشته (دوشنبه) با رها کردن ۲ موش در محل دفتر شهردار این شهر نسبت به افزایش شمار این حیوان موذی در برخی محله های شهر فردیس اعتراض کرد. 🔹شاهدان این ماجرا گفتند: وقتی این شهروند…