🔴روحانی: ۶۷ میلیون نفر به اینترنت پرسرعت متصل هستند

🔸محبوبیت من چیز مهمی نیست، مهم این است که مردم ببینند خدمت میکنیم و‌ همیشه خدمتگزار هستیم

🔸اینکه می‌گویند روحانی فرق کرده، اینطور نیست

🔸لحن امروز ما با امریکا نمیتواند مثل قبل باشد، او به ما فشار می‌اورد، اصول سیاست خارجی ما تغییر نکرده

🔸تظاهرات حق مردم است، اعتراض حق مردم است و‌ می‌آیند مردم حرف میزنند، اما نه اینکه تجمع پاسخی باشد به فراخوانی از خارج از کشور

@AkhbareFori