♦️پرداخت عیدی بازنشستگان، احتمالا در بهمن

وزیر کار

🔹احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان در بهمن ماه

🔹موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹ دیده شده و با همراهی مجلس ارسال آینده اجرایی خواهد شد. /ایسنا

@Akhbarefori