کانادا از غنی ترین کشورها از نظر منابع طبیعی و سومین کشور از نظر ذخایر نفت است. با این حال این کشور ۲۳۵ هزار نفر کارتن خواب و بیخانمان دارد, جمعیتی به اندازه یک شهر کوچک. ولی با پروپاگاندای غرب تصویری بسیار مثبت از کانادا به جهان قالب شده است.

@AkhbareFori