♦️احتمال سقوط برخی قطعات ماهواره ظفر در اطراف زاهدان معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان: 🔹صداهای مهیب شنیده شده در منطقه سرجنگل و چاه احمد زاهدان برخی از مردم منطقه را دچار نگرانی کرده است. 🔹این صدا احتمالا ناشی از سقوط برخی قطعات جدا شده از…