♦️صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده شبنم نعمت‌زاده وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش: 🔹اسامی برخی از افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند و آن‌ها هم کار‌هایی انجام داده‌اند نیامده است و از شما می‌خواهم تا دستور تعقیب آن‌ها…