🔴جدول زمان‌بندی ساعات قطعی برق در استان‌های مختلف اعلام شد

🔻جدول قطعی برق در استان #تهران

/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ

🔸جدول قطعی برق در استان #آذربایجان_شرقی

🔹جدول قطعی برق در استان #زنجان

🔸جدول قطعی برق در استان #فارس

🔹جدول قطعی برق در استان #مازندران

🔸جدول قطعی برق در استان #البرز

🔹جدول قطعی برق در استان #ایلام

🔸جدول قطعی برق در استان #لرستان

-afH_WZZKJ9AkQ

🔹جدول قطعی برق در استان #خراسان_شمالی

🔸جدول قطعی برق در استان #خراسان_جنوبی

🔹جدول قطعی برق در استان #مرکزی