♦️على مطهرى:حادثه کرمان را کوچک نشماریم مطهری: 🔹برگزارکنندگان مراسم تشییع سپهبد قاسم سلیمانی در کرمان که می دانستند جمعیت استثنایی خواهد آمد، باید برای نقاط حادثه خیز تدبیر می کردند 🔹اینجانب بعد از مراسم تهران که در آن عده زیادی از جمله خود بنده به مرز…