بعد هم همه پروازها را از دو طرف قطع کنند و تمام مرزها را ببندند که ایرانی ها کرونا دارند؟؟ کشوری که اقتصادش روی

بعد هم همه پروازها را از دو طرف قطع کنند و تمام مرزها را ببندند که ایرانی ها کرونا دارند؟؟ کشوری که اقتصادش روی توریسم است، می‌شود هنوز تویش کرونا نرفته باشد وقتی تو مکزیک هم گزارش شده؟

@AkhbareFori