♦️رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد

🔹در جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت، هزینه سبد معیشت به مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مشخص شد.

🔹این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

@AkhbareFori