♦️درمان رایگان زائران اربعین در بیمارستان‌های عراق

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین کشور:

🔹در خصوص درمان رایگان بیماران اورژانسی در بیمارستان‌های عراق با وزارت بهداشت عراق به تفاهم رسیده‌ایم.

🔹در ایام اربعین، امکانات وزارت بهداشت و کمیته بهداشت و درمان اربعین به میزان ٢۵درصد افزایش یافته است.

@AkhbareFori