‏اینکه تصور میشه ما هنوز فقط همون هواپیماهایی که آمریکا به شاه فروخته رو داریم اشتباهه!

ما سال۱۳۷۶ از F5 مهندسی معکوس کردیم و آذرخش رو ساختیم

۱۳۸۵ صاعقه رو ساختیم

۱۳۹۱ قاهر۳۱۳ رو ساختیم

۱۳۹۷ جنگنده کاملا داخلی کوثر رو ساختیم

وقتی حرف از ‎خودباوری می‌زنیم یعنی این👌💪

@AkhbareFori