🔺مترو قم دوباره فرو ریخت

مدیر روابط عمومی شهرداری قم:

🔹ریزش چاه ورودی کارگاه ایستگاه مترو، هیچ ارتباطی با مترو ندارد.

🔹 یک چاه در ورودی ایستگاه مترو شهید مطهری در حال حفر بوده که متاسفانه ریزش کرده.

🔹هیچ تلفاتی نداشتیم و مقنی هم نیز سالم از زیر آوار بیرون کشیده شد/عصرایران

@AkhbareFori