هرگاه به دیگران خدمت می‌کنید خداوند شاهد این خدمت است، بدون توقع و چشم داشتی به دیگران خدمت کنید و قطعا خداوند پاداش خواهد داد.

باهم بشنویم...🌱

@AkhbareFori