♦️وزارت ورزش با سفر کمانداران به آمریکا مخالفت کرد

🔹شورای برون مرزی وزارت ورزش به درخواست فدراسیون تیروکمان برای اعزام تیم ملی تیروکمان به آمریکا با ارسال دو نامه به شرح ذیل با درخواست های فدراسیون مخالفت کرد.

🔹مخالفت با برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی تیراندازی با کمان آمریکا در آن کشور (طی نامه شماره ۲۱۴۵۶/۳۲/د مورخ ۱۸/۱۰/۹۸).

🔹مخالفت با سفر به ارمنستان جهت اخذ روادید کشور آمریکا (طی نامه شماره ۲۱۴۵۶/۳۲/د مورخ ۱۸/۱۰/۹۸).

@Akhbarefori