🚨اینستاگرام، اکانت سردار کمالی را هم مسدود کرد

🔹پس از مسدود سازی صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی، صفحه اینست

🚨اینستاگرام، اکانت سردار کمالی را هم مسدود کرد

🔹پس از مسدود سازی صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی، صفحه اینستاگرام سردار کمالی هم مسدود شد.

🔹از دیروز چندین صفحه اینستاگرامی مربوط به سپاه پاسداران مسدود شده است

@AkhbareFori