زائری: با فیلتر تلگرام فقط آزردگی کاربران و...حاصل شد، باعث شدید بچه‌های مردم فیلترشکن نصب کنند و به صفحه‌های �

زائری: با فیلتر تلگرام فقط آزردگی کاربران و...حاصل شد، باعث شدید بچه‌های مردم فیلترشکن نصب کنند و به صفحه‌های نامناسب دست یابند!

اکنون پس از شکست فیلترینگ تلگرام از فیلترینگ اینستاگرام سخن می‌گویید؟

#سیاسی

@AkhbareFori