💯 مدرسه عالی رسانه برگزار می کند

📺 دوره گویندگی واجرا در رادیووتلویزیون(۵۳)

🔔 تست حضوری وغیرحضوری گویندگی ۲۹فروردین

اساتید

محمدرضا قلمبر،پیمان طالبی،علی شجره،سیروس رجبی

شروع دوره ها پنجشنبه وجمعه ۵و۶ اردیبهشت

✔ گواهینامه پایان دوره از وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامی

۰۲۱۸۸۲۰۱۳۰۷

ثبت نام تست حضوری گویندگی

Www.elac.ir/clf/259

سایت مدرسه عالی رسانه elac.ir

رسانه اینترنتی اسو نت Asonet.ir

@newsac