به بهانه‌ سالگرد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی

🔹سرنوشت کودتاچیان سوم اسفند چه شد؟

🔹رضا خان به سلطنت رسید؛ سید ضیا سر از فلسطین در آورد

🔹یک کودتاچی استاد دانشگاه تهران شد و یکی رئیس فرهنگ و هنر اصفهان گشت

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/871016