♦️مجلس مال شماباشد، نوش جانتان 🔹روحانی: شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گویید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ماست؛ اگر مال شماست چرا غصه می خورید؟ 🔹شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ماست! اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود،…