♦️اطلاعیه شورای نگهبان درباره داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تایید نشده است شورای نگهبان: 🔹آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت آنان در مراحل قبلی تایید و در شورای نگهبان احراز نشده، می‌توانند شکایت خود را تحویل دهند. 🔹داوطلبان مزبور می‌توانند جهت ارائه…