♦️آخرین بازمانده قرن ۱۹میلادی از دنیا رفت تا پرونده متولدین این قرن نیز در جهان به طور کامل بسته شود

دیلی میل خبر داد:

🔹آخرین زن متولد قرن۱۹ در سن ۱۲۷سالگی در تاجیکستان فوت کرد.

🔹فاطیما میرزوکلووا در ۱۳ مارس ۱۸۹۳ در دوره روسیه قیصری به دنیا آمد. او تمام دوره کمونیستی را به چشم خود دید تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را هم ببیند.

🔹این زن ۸فرزند، بیش از ۲۰۰نوه، نتیجه و نبیره داشته و در منطقه‌ای در نزدیکی مرز ازبکستان چشم از جهان فرو بست

@AkhbareFori