♦️شترکشی راه حل استرالیایی‌ها برای سازگاری با ‎خشکسالی! 🔹دولت استرالیا برای جلوگیری از خشکسالی تاکنون ٥ هزار شتر را کشته‌ است. 🔹️قرار است ٥ هزار شتر دیگر هم بر اساس اجرای این برنامه کشته شوند. 🔹️تیراندازها با استفاده از بالگرد شترهایی را که محل زیست آنها…