تفاوت بخش خصوصی و بخش دولتی(عمومی)

بخش خصوصی: با دیدن مشتری خوشحال میشوند چون به معنی پول بیشتر است

بخش دولتی: �

تفاوت بخش خصوصی و بخش دولتی(عمومی)

بخش خصوصی: با دیدن مشتری خوشحال میشوند چون به معنی پول بیشتر است

بخش دولتی: با دیدن ارباب رجوع درهم میروند چون به معنی کار بیشتر است!

@man_dar_man