♦️وزیردفاع خبر داد: شمارش معکوس پرواز جنگنده ساخت داخل

🔹یک هواپیمایی که مراحل ساخت خود را در صنعت طی کرده که در روز صنعت دفاعی [۳۱ مرداد] به پرواز در می‌آید و مردم شاهد پرواز یک جنگنده خواهند بود.

@AkhbareFori