♦️عراق برای سه روز مرزهای زمینی خود را با ایران بست

🔹عراق پنجشنبه شب در اقدامی پیشگیرانه از انتشار ویروس کرونا، مرزهای زمینی خود با ایران را به مدت سه روز بست./ ایرنا

@AkhbareFori