پلیس یونان با مهاجران در مرز ترکیه درگیر شد

🔹بعد از اقدام ترکیه در باز کردن مرز خود به روی مهاجران، ماموران م�

پلیس یونان با مهاجران در مرز ترکیه درگیر شد

🔹بعد از اقدام ترکیه در باز کردن مرز خود به روی مهاجران، ماموران مرزی یونان با مهاجران در منطقه مرزی با ترکیه درگیر شده و از گاز اشک‌آور استفاده کردند/ فارس

@AkhbareFori