🌱 امید به زندگی ایرانی ها به چند سال رسید؟

🔹حریرچی،معاون وزیر بهداشت: در حال حاضر امید به زندگی به ٧٥ سال رسیده و زندگی اکثر افراد تا ٨٠ سالگی می تواند همراه با سلامت باشد./ ایرنا

@AkhbareFori