♦️نقشه شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت در کشور!

🔹نکته جالب اینکه شکاف جنسیتی استفاده از اینترنت در استان‌ها و شهرهای مذهبی‌تر کشور کمتر است.

🔸این شاخص در قم ۶.۲% است و نزدیک به اروپا با ۵.۳% است. شکاف جنسیتی متوسط در ایران ۱۰.۵% است.

🔹این آمار را معاون وزیر ارتباطات منتشر کرده و نوشته: مذهب گویا عامل مثبت در استفاده از اینترنت در میان زنان است و گمانه‌زنی‌های کسانی که مذهب را عامل شکاف جنسیتی می‌دانند‌، نادرست است.

@AkhbareFori