تصاویر دوربینهای ماهواره بر سیمرغ

۱_تصویر بالا سمت راست ازبالای ماهواره بر به سمت پایین

۲_تصویر پایین سمت راست انتهای مرحله ۲ که پس از پایان کارکرد مرحله ۱ و جدایش مراحل استارت و پرواز موتور مرحله ۲را نشان میدهد

۳_تصویر بالاسمت چپ زیر ماهواره که جدایش محفظه ماهواره را نشان میدهد

@AkhbareFori