🌱هر روز خود را با ﷽ آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): در برابر ناگواریهاى اندک، بیتابى نکنید که این کار شما را به ناگواریهاى زیادى مى اندازد.

#صبح_نو

⏳امروز یکشنبه

۴ اسفند ۱۳۹۸

۲۸ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱

۲۳ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM