اعضای ارکستر سمفونیک تهران در جبهه اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۵

از چپ به راست:
علیرضا قوامی (نوازنده پرکاشن)
علیرضا خورش

اعضای ارکستر سمفونیک تهران در جبهه اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۵

از چپ به راست:

علیرضا قوامی (نوازنده پرکاشن)

علیرضا خورشیدفر (نوازنده کنترباس)

سیاوش (ابوالقاسم) ظهیرالدینی (نوازنده ویولا)

رضا دبیری (نوازنده ترومبون)

محمدرضا احمدیان (نوازنده فاگوت)

رضا خدامی (نوازنده فلوت)

شادروان بهمن پورقناد (نوازنده فاگوت)

@AkhbareFori