♦️کارگردان شاه کش: این فیلم ما نیست! ۱۸ سکانس از فیلم حذف شد!

🔹همه چیز به سختی مهیا می‌شود برای تولید یک فیلم؛ بعد نهادی پیدا شد که به ما گفتند اگر این پایان‌بندی در فیلم باشد فیلم قطعا اکران نمی‌شود!

توضیحات کارگردان درباره شخصیت‌هایی که تغییر کردند و سکانس‌هایی که حذف شدند در لینک زیر

sornakhabar.com/newsview/112033