🔺 در پی تشدید فشارهای آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران/مزیت ویژه قیمتی برای خرید نفت خام از بورس انرژی ایران

🔹 قیمت آخرین محموله معامله شده/ هربشکه: 52/25 دلار

🔹قیمت نفت برنت در روز معامله/ هر بشکه: 63/46 دلار

🛢 اطلاعات بیشتر:

@Iran_Energy_Exchange