به احترام این مادرها و پدرها... به احترام بوسه‌های حریصانه‌ مادرها بر سر و صورت فرزندانشان از ترس دلتنگیِ چند دقیقه بعد؛ از ترس دوباره ندیدنشان...به احترام این چشمان نگران در بدرقه جوانانشان..

(تصاویر رویترز از اعزام نیروهای داوطلب به جبهه‌ها تابستان۶۱ احتمالا برای عملیات رمضان)

@AkhbareFori